Lista Meddelanden

När du listar meddelanden är det alltid i kontexten av en batch. Ett meddelande kan inte existera utanför en batch, därför är alltid ett meddelande placerat hierarkiskt underordnat en batch.

Lista en samling av meddelanden

Endpoint: GET /v2/batches/{batch}/messages

Denna endpoint förser dig med alla meddelanden i en batch med senaste tillhörande leveransrapporter enligt responsdata-typen nedan. Sorterad efter skapad datum, kronologisk ordning.

Lista ett enskilt meddelande

Endpoint: GET batches/{batch}/messages/{messageId}

Denna endpoint förser dig med ett enskillt meddealnde, med full historik över meddelandets leveransrapporterm enligt responsdata-typen nedan.

Responsdata-typ

Förutom att lista batchen kan du också titta på specifika meddelanden.

{
  "id": "5bc86b6e85c7209830f96936",
  "batchId": "5bcf4324ee47dee41a9dbb13",
  "owner": "ip1-XXXXX",
  "sender": "TestNOS",
  "recipient": "175368927054",
  "body": "Hi my name is earl",
  "direction": "mt",
  "segments": 1,
  "type":"SMS",
  "datacoding": "ucs",
  "priority": 1,
  "price": 0.0416,
  "currency": "EUR",
  "statuses": [
    {
      "created": "2018-10-23T17:43:21Z",
      "code": 201,
      "duration": 0
    }
  ],
  "modified": "2018-10-23T17:43:19Z",
  "reference": "A client reference",
  "mcc": "431",
  "mnc": "20"
}

id

Ett unikt id för ett detta specifika meddelande.

batchId

Ett id för samtliga meddelanden som skickades i samma request som detta specifika meddelande.

owner

SMS-kontots ID, ägare för det specifika meddelandet.

sender

The sender ID of the message’s originator.

recipient

The sender ID of the message’s receiver.

direction

Talar om ifall det är ett utgående eller inkommande meddelande

mt en akronym för mobile terminated (Utgående).

mo (Inkommande) en akronym för mobile originated.

segments

I fall meddelandet består av fler tecken än teckengränsen för ett SMS kommer meddelandet att delas upp i flera SMS, även kallat konkatenerade SMS. Den här egenskapen indikerar om hur många SMS som behövs för att kunna skicka meddelandet

datacoding

Anger det minsta datakodningsschema som behövs för att skicka meddelandet i fråga. Om meddelandetexten innehåller tecken utanför den angivna datakodningen skickas inte meddelandet, vilket den senaste statuskoden ska visa. Detta kan skilja sig från batchens datakodning.

priority

Meddelandets prioritet. Prioritet 1 är standardvärdet och samtidigt den lägsta prioritet som tillhandahålls. Prioritet 2 är den högsta prioriteten.

price

Hela meddelandets pris. Vill du veta priset för ett enskilt SMS i ett meddelande, kan du dela meddelandets pris med antalet segment.

currency

Vilken valuta som meddelandets pris använder.

statuses

En array bestående av statusuppdateringar.

 • status[].created
  • När statusen lades till
 • status[].code
  • Den specifika statuskoden. Fler koder kan läggas till i framtiden
 • status[].duration
  • Talar om ifall det är den slutgiltiga statusen, eller om det kan tillkomma fler i framtiden.

Om du begär en samling av meddelanden ges endast den senaste statusen. Om du däremot begär ett specifikt meddelande kommer hela statushistoriken att ges. För mer information om våra statuskoder för meddelanden, se vårt avsnitt om statuskoder.

modified

När SMS:et senast uppdaterades

reference

Detta är en egenskap som tillåter användaren att sätta ett eget ID eller referens om lagring av standard-genererade ID´n ogillas.

mcc

Lands-delen av bladoperatören kan specificeras här om den tillhandahålls av uppströms-bäraren.

MCC är en akronym för Mobile Country Code

mnc

Nätverks-delen av bladoperatören kan specificeras här om den tillhandahålls av uppströms-bäraren.

MCC är en akronym för Mobile Network Code